Skip to content
talanta-training-logo

✆ 0878 679 200

Политика за поверителност

Администратор на лични данни – основна информация

Сайтът “obuchenia.bg” e собственост на Ирини Зикидис, (по-долу Лицето).

Лицето е установено в Република България и можете да се свържете с него по следния начин:

 – телефон: +359878679200

 – чрез електронна поща, изпращайки писмо чрез форма за контакт на уеб адрес: https://obuchenia.bg/

Видове лични данни

За запитване през нашия сайт не е необходима регистрация, можете да го направите като Гост, предоставяйки ни следните данни:

 – име и фамилия;

 – име на фирма;

 – телефон;

 – имейл адрес.

Пазим необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

За какво използваме личните данни?

Използваме данните Ви за управление на направените от Вас запитвания на сайта “obuchenia.bg”. Данните се съхраняват до приключване на заявеното/ите обучение/я.

Направените от Вас запитвания може да се съхраняват за срок от 5 години, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

1. По отношение на Вашите лични данни попълнени като Гост, без регистрация, можете да поискате да прегледате или промените данните. За да упражните тези Ваши права, трябва да се свържете с нас.

2. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен), като се свържете с нас и заявите това. Изтриването на информация, както и оттеглянето на съгласието, не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването (оттеглянето на съгласието). Вече извършени обучения, преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в рамките на срока споменат по-горе, в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.

3. Имате право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако:

– оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;
– обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;

 – възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Инструкции за упражняване на правото за ограничаване на обработването на лични данни:

Моля, използвайте посочените данни за контакт с нас, изложени по-горе.

Извършва ли се автоматично профилиране?

При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации. Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяни извън територията на Европейския съюз.

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушени.

При нужда от допълнително съдействие от наша страна, моля използвайте предоставените данни за контакт по-горе.

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
еmail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg